Prekių ženklas Prekių ženklas
Prekių ženklas
Dizainas Dizainas
Dizainas
Patentas Patentas
Patentas
Teisinės konsultacijos Teisinės konsultacijos
Teisinės konsultacijos
Technologijos ir e-komercija Technologijos ir e-komercija
Technologijos ir e-komercija
Asmens duomenų apsauga Asmens duomenų apsauga
Asmens duomenų apsauga
Sutartys Sutartys
Sutartys
Autorių teisės Autorių teisės
Autorių teisės
Ginčai dėl prekių ženklų, dizainų, išradimų ir autorių teisių Ginčai dėl prekių ženklų, dizainų, išradimų ir autorių teisių
Ginčai dėl prekių ženklų, dizainų, išradimų ir autorių teisių
PASLAUGOS
Prekių ženklas Prekių ženklas
Prekių ženklas
Dizainas Dizainas
Dizainas
Patentas Patentas
Patentas
Teisinės konsultacijos Teisinės konsultacijos
Teisinės konsultacijos
Technologijos ir e-komercija Technologijos ir e-komercija
Technologijos ir e-komercija
Asmens duomenų apsauga Asmens duomenų apsauga
Asmens duomenų apsauga
Sutartys Sutartys
Sutartys
Autorių teisės Autorių teisės
Autorių teisės
Ginčai dėl prekių ženklų, dizainų, išradimų ir autorių teisių Ginčai dėl prekių ženklų, dizainų, išradimų ir autorių teisių
Ginčai dėl prekių ženklų, dizainų, išradimų ir autorių teisių
PASLAUGOS
Asmens duomenų apsauga
Asmens duomenys

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė yra nustatyta arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti pagal tam tikrus identifikuojančius aspektus. Tarp tokių tapatybę nustatančių aspektų yra asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, jo buvimo vietos duomenys, taip pat interneto protokolo (IP) adresas, slapukų identifikatoriai, asmens tapatybės kortelės numeris ar elektroninio pašto adresas, jei jo pavadinime yra nurodyti asmens vardas ir / ar pavardė. Kaip asmens tapatybę identifikuojantys aspektai gali būti ir vienas ar keli to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, ekonominės, psichinės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymiai. Kitaip tariant, tai gali būti tiek objektyvi, tiek subjektyvi informacija apie asmenį, ir nebūtinai teisinga. Toks fizinis asmuo teisės sferoje yra vadinamas duomenų subjektu.

 

Tokie asmens duomenys, kurių anonimiškumas yra užtikrintas taip, jog asmens tapatybė negali arba nebegali būti nustatyta, yra nebelaikomi asmens duomenimis. Be nuasmenintų duomenų, asmens duomenimis taip pat nelaikomas juridinio asmens kodas ir elektroninio pašto adresas, kurio pavadinime nėra nurodytas asmens vardas ir / ar pavardė (pavyzdžiui, informacija@imone.lt).

Metida
Pirma konsultacija nemokama
Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga yra žmogaus teisių gynimo sritis, kurios pagrindinis tikslas – apsaugoti ir ginti žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisę tvarkant asmens duomenis. Dauguma renkamų asmens duomenų yra privatūs, o neretai ir jautrūs, todėl fizinis asmuo turi būti užtikrintas, jog tie duomenys nepaklius į netinkamas rankas ir kad jie nebus panaudoti kokiais nors neteisėtais tikslais. Pavyzdžiui, kad pasinaudojus jais nebūtų pavogta asmens tapatybė. Taip pat duomenų subjektui svarbu, jog būtų renkami tik būtini jo duomenys. Kitaip tariant, kad jis būtų apsaugotas nuo perteklinės informacijos apie jį rinkimo. Todėl verslams, vykdantiems bet kurią veiklą, svarbu atsižvelgti į šiuos duomenų subjektų apsaugos aspektus.

 

Lietuvoje asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas. Pagrindinė šalyje asmens duomenų apsaugą prižiūrinti institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Ji prižiūri asmens duomenų tvarkymą ir panaudojimą verslo, taip pat profesiniais tikslais.

Asmens duomenų vaidmuo verslo veikloje

Asmens duomenys yra neatsiejama verslo dalis. Vis tik, savo veikloje norint rinkti ir tvarkyti asmens duomenis, būtina nustatyti tinkamus teisinius pagrindus ir užtikrinti, kad fiziniai asmenys, kurių duomenys yra renkami, žinotų, jog jų duomenys yra tvarkomi, ir galėtų gauti informacijos apie kitas savo teises. Lygiai taip pat verslas turi siekti apsaugoti savo teisėtus interesus.

 

Įmonė turi įrodyti, kad duomenis tvarko pagal taisykles, todėl patvirtintos duomenų apsaugos tvarkymo taisyklės yra būtinos. Šios taisyklės tarnauja trims pagrindiniams tikslams: 1) suteikia teisinį pagrindą duomenų tvarkymui; 2) padaro duomenų tvarkymą suprantamą darbuotojams ir nustato pastarųjų už asmens duomenų tvarkymą; 3) įrodo, kad organizacija yra patvirtinusi savo pareigą duomenis tvarkyti tinkamai ir teisėtai. Duomenų apsaugos priemonės iš esmės yra grindžiamos duomenų saugumo politika ir su tuo susijusiais dokumentais.

Duomenų valdytojo teisės

Duomenų valdytojas, turėdamas aiškiai apibrėžtus tikslus ir teisinį pagrindą tiems tikslams įvykdyti, turi teisę rinkti bei tvarkyti asmens duomenis, taip pat juos perduoti tretiesiems asmenims pagal galiojančius teisės aktus. Asmens duomenis tam tikrais atvejais galima tvarkyti atstovaujant savo įmonės teisėtiems interesams, jeigu duomenų subjekto pagrindinėms teisėms ir laisvėms nedaromas didelis poveikis. Taip pat duomenų tvarkytojas turi teisę tvarkyti asmens duomenis, siekiant įvykdyti sutartinius įsipareigojimus tam asmeniui, ar prireikus apsaugoti fizinio asmens gyvybiškai svarbius interesus.

Asmens duomenų apsaugos reikalavimai

BDAR išskiria naujus duomenų apsaugos reikalavimus, kurie apima šias sritis:

 

 • organizacijos asmens duomenų tvarkymo taisykles ar privatumo politiką;
 • tinkamą asmens duomenų saugojimą, tvarkymą bei valdymą;
 • duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimą;
 • duomenų subjekto sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis;
 • asmens duomenų saugumo pažeidimus;
 • pritaikytą duomenų apsaugą ir poveikio duomenų apsaugai vertinimą;
 • asmens amžiaus patikrinimo sistemas ir tėvų arba teisėtų atstovų sutikimą dėl nepilnamečių asmens duomenų tvarkymo;
 • duomenų subjekto prašymo dėl teisės susipažinti su savo asmens duomenimis įgyvendinimą;
 • duomenų apsaugos priežiūros institucijos pasirinkimą, jei dirbate tarptautiniu mastu.
Bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas

Verslai, tvarkydami duomenų subjekto duomenis, privalo įrodyti, kad bendradarbiauja su duomenų tvarkytojais ir darbuotojais, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (BDAR, angl. GDPR). Tai grindžiama tiek vidaus duomenų apsaugos taisyklėmis, tiek susitarimais dėl asmens duomenų tvarkymo su trečiosiomis šalimis, konfidencialumo susitarimais bei kitais išoriniais mechanizmais.

 

Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įsigaliojo 2018 m. gegužės 25 d. Pagal šią asmens duomenų apsaugos reformą duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas turi įgyvendinti tinkamas technines bei organizacines priemones, kad užtikrintų ir galėtų įrodyti, jog asmens duomenys yra tvarkomi laikantis šio reglamento. Minėtos priemonės prireikus yra peržiūrimos ir atnaujinamos.

 

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nesilaikymą gresia didelės baudos. Baudos dydis už asmens duomenų apsaugos pažeidimus gali siekti iki 2–4 proc. ankstesnių įmonės finansinių metų bendros metinės pasaulinės apyvartos arba iki 10–20 mln. eurų.

 

Be to, BDAR įpareigoja organizacijas esant poreikiui paskirti duomenų apsaugos pareigūną ar kitą asmenį iš išorės, kuris būtų atsakingas už asmens duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Duomenų apsaugos pareigūnas gali būti reikalingas, jei įmonės tvarko ypatingus asmens duomenis. Tokiais duomenimis apibrėžiama didelė dalis asmens duomenų kategorijų pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas juos įvardija kaip specialių kategorijų asmens duomenis. Tokiais laikomi duomenys, kurie atskleidžia rasinę ar etninę fizinio asmens kilmę, jo politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus. Tarp tokių specialių kategorijų asmens duomenų yra ir genetiniai, biometriniai fizinio asmens duomenys, sveikatos duomenys, taip pat informacija apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir jo lytinę orientaciją. Tokių specialių kategorijų asmens duomenų valdytojai arba tvarkytojai, tvarkantys šiuo duomenis dideliu mastu, turi paskirti duomenų apsaugos pareigūną.

 

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento apsauga asmens duomenims yra suteikiama neatsižvelgiant, kokios technologijos yra pasirenkamos tiems duomenims tvarkyti. Taigi asmens duomenų apsauga galioja duomenų tvarkymui tiek automatizuotomis, tiek ir neautomatizuotomis priemonėmis, jeigu duomenys yra rūšiuojami pagal iš anksto nustatytus kriterijus. Taip pat nesvarbu, kokia forma duomenys yra saugomi – IT sistemoje, stebint vaizdo kameromis ar popierine forma – jiems visiems galioja BDAR apsauga.

Teikiame asmens duomenų apsaugos paslaugas
Auditas ir duomenų tvarkymo patikrinimas

Bendraudami su klientais įvertiname, ar jų atliekamas duomenų tvarkymas yra teisėtas, teikiame pasiūlymus, konsultacijas ir rekomendacijas, įvertiname rizikas. Ši paslauga leidžia tinkamai paruošti reikiamas rekomendacijas ir dokumentus, taip pat veikia kaip prevencija, norint išvengti asmens duomenų apsaugos pažeidimų.

Asmens duomenų apsaugos dokumentų ruošimas

Paruošiame dokumentų paketus (tiek vidiniam, tiek ir išoriniam naudojimui), kad įmonės atitiktų būtinus reikalavimus ir galėtų tinkamai vykdyti bei pagrįsti asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų apsaugos pareigūno paslaugos

Esant kliento pageidavimui, paskiriame darbuotoją, kuris nuolatos prižiūri, kaip yra tvarkomi kliento asmens duomenys. Pareigūno funkcija taip pat apima atstovavimą bendraujant su priežiūros institucijomis bei klientais ar partneriais.

Mokymai, kaip tinkamai tvarkyti asmens duomenis organizacijoje / įmonėje

Esant kliento poreikiams supažindiname jo darbuotojus su asmens duomenų tvarkymu ir su tuo susijusiais klausimais.

Pagalba sprendžiant ginčus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu

Atstovaujame klientams dėl asmens duomenų tvarkymo kylančiuose ginčuose. Šis procesas trunka nuo derybų vedimo iki atstovavimo prižiūrinčiose institucijose ar teismuose.

Auditas ir duomenų tvarkymo patikrinimas
Asmens duomenų apsaugos dokumentų ruošimas
Duomenų apsaugos pareigūno paslaugos
Mokymai, kaip tinkamai tvarkyti asmens duomenis organizacijoje / įmonėje
Pagalba sprendžiant ginčus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu
TURITE KLAUSIMŲ?
Padėsime Jums rūpimais klausimais

  Mes su Jumis susisieksime!

   Sklandžiam svetainės veikimui, jūsų naršymo patirties gerinimui bei rinkodarai naudojame slapukus. Spausdami sutinku ar toliau naršydami svetainėje, Jūs sutinkate su slapukų įrašymu. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti – Daugiau informacijos.